AJALOOLISE JUURU PASTORAADI RENOVEERIMINE

EELK Juuru Mihkli kogudusel on soov renoveerida ajalooline Juuru pastoraat, et rajada sinna Juuru kihelkonna tuba-muuseum, talvekirik, ruumid erinevateks huvitegevusteks ning kogudusetööks.

foto: Jaak Kadarik

Kirikust sadakond meetrit idas kõrge kivimüüriga piiratud aias põliste puude vahel on pikk, madal ja raske paekivist pastoraadihoone, mis oli ajalooliselt koguduse hingekarjase ja ta pere elukohaks ning koguduse kantseleiks. Millal pastoraat algselt ehitati, ei ole teada. Kirikukroonika järgi sai hoone Põhjasõjas kannatada ja 1732. aastal ehitati pool sellest uuesti üles. Põhihoone pärineb 1770. aastast,  juurdeehitused hoone otstes on  19. sajandi lõpust. 

Pastoraadis sündis 1777. aastal Arnold Friedrich Johann Knüpffer, Kadrina pastor, üks esimesi eesti keele ja rahvaluule kogujaid-uurijaid ja 1785. aastal Georg Magnus Knüpffer, Väike-Maarja pastor, Õpetatud Eesti Seltsi asutajaid ja Taani Hindamisraamatu uurijaid.

Nõukogude ajal pastoraat natsionaliseeriti. Kogudus oli sunnitud vabastama kasutusel olnud ruumid. Kuni taasiseseisvumiseni tegutsesid pastoraadis sidejaoskond ja telefonikeskjaam

1991. aastal hoone tagastati kogudusele ja on olnud hädapärases kasutuses kogudusekoori lauluproovideks, pühapäevakooli tööks ja kirikukohvideks.

2013. aasta koristustööde käigus avastati, et hoones on säilinud märkimisväärne kollektsioon ajaloolisi tapeedikihte, millest vanim pärineb 19. sajandi esimesest poolest. Leidu uurisid Eesti parimad asjatundjad, toimus ka vastavasisuline teabepäev. 

2017. aasta juuli lõpus määras PÕLLUMAJANDUSE REGISTRITE JA INFORMATSIOONI AMET  (PRIA) kogudusele toetuse Juuru pastoraadi ehitustöödeks summas 100 000 € Leader programmi* alusel, tingimuseks koguduse omaosalus  minimaalselt 11110 €. Tegelikkuses kujunes koguduse omaosalus suuremaks, sest nagu ikka vanade hoonete renoveerimisel, tulevad tööde käigus konstruktsioonide avamisel esile kahjustusi, mida projekteerija ei osanud ette näha. Kõik kulutused kokku pastoraadi renoveerimiseks 2018.aastal olid 120 549 €.

Riigihanke katusekatte vahetamiseks ja katusekonstruktsioonide renoveerimiseks võitis Skone Grupp OÜ Tallinnast, töö objektil algas märtsis.

Katusekonstruktsioonide restaureerimise käigus taastati ka esiveranda vundament ja selle katuse puitkonstruktsioonid, mis toetuvad esialgu ajutistele postidele. Hoone kogu katus kaeti tervenisti eelvaltsitud plekiga. Katus sai valmis juulikuu alguses.

foto: Jaak Kadarik

Talgutööde korras puhastati suur saal, mida on 2019.a jaanuarist kasutatud talvekirikuna (kevad-talvisel perioodil kuni ülestõusmispühadeni). 2019.aasta kevadel kinkis Pori Teljä kogudus suure saali jaoks väikese oreli ehk nn positiivi.

2019. aastal ei õnnestunud teha uusi investeeringuid pastoraadi renoveerimiseks, kuigi kogudus taotles raha Kohaliku Omaalgatuse Programmist ja Muinsuskaitseametist. Sanitaarremonti tehti talgute korras nii suures kui ka väikeses saalis. See on võimaldanud kooriharjutusi, täiskogu ja juhatuse koosolekuid läbi viia pastoraadis. Enamasti on koosolekud ja kooriharjutused pühapäeviti pärast jumalateenistust, mille tõttu on vaja samal ajal kasutada mitmeid eri ruume. Lisaks töödele hoone sees on korrastatud pastoraadi aeda, kust on maha võetud vanad ja ohtlikud puud. Ka need tööd on tehtud põhiliselt ühistel talgupäevadel. 2019.aasta oli väga hea aasta rahaliste laekumiste poolest. Õnnestus müüa pastoraadi vastas olev elamukrunt, sihtotstarbelistest annetusest  korjandusest pastoraadi renoveerimiseks  laekus 2305 €. Seega said tasutud kõik 2018.a võetud laenud ja 2020.aastasse läks kogudus korraliku jäägiga koguduse pangaarvetel.

Jumal õnnistagu igat eestpalvetajat ja annetajat!

2020. aasta märtsikuus ostis kogudus suure saali kütmiseks lisaks tavalisele ahjule õhk-õhk soojuspumba, et kindlustada oreli normaalne toimimine ja jumalateenistuste ajal vähemalt 16 kraadine temperatuur. Jumala abiga oleme kavandanud pastoraadi hoone ühendamise Juuru aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga. Raha veetrassi rajamiseks on kinkinud jällegi sõbrad Soomest – Pori Teljä kogudus. Veetrassi rajamisele peaks järgnema pastoraadi köögi ja WC-de väljaehitamine. Seni on läbi aetud kuivkäimlatega. Sügisel peaks ka pühapäevakooli tegevus kogudusemajast pastoraati üle kolima.

Kui Jumal lubab,  siis 2021. aastal tuleks kasutusele võtta kihelkonna muuseumi jaoks ettenähtud ruumid, kus saaksid nii omad kui võõrad tutvuda Juuru kiriku ja kihelkonna ajalooga. Raha selleks peaks tulema projektidest (näiteks Kohaliku Omaalgatuse Programmist), kinnisvara müügist (endine hobusetall-puidutöökoda Side t 3) kui ka korjandustest ja annetustest.

*)  Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.